Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Utorok, 25. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008

Z Archeologického ústavu SAV, pobočka Košice:

Nedávno ukončili pracovníci košickej pobočky Archeologického ústavu SAV práce v teréne na dvoch vedecko-výskumných projektoch, ktoré realizovali z finančných prostriedkov pridelených vládou SR.

1. Projekt: Verifikácia a súčasný stav archeologických lokalít na pieskových dunách Medzibodrožia.

Riešitelia: Mgr. Eva Horváthová, Mgr. Rastislav Hreha a Mgr. Lucia Luštíková.

Medzibodrožie tvorí územie ohraničené riekami Tisa, Bodrog a Latorica s celkovou plochou 945 km² . Prechádza ním slovensko-maďarská hranica, ktorá ho rozdeľuje na Horné Medzibodrožie na slovenskej strane a Dolné Medzibodrožie na maďarskej strane. Obraz krajiny je charakterizovaný živými a mŕtvymi riečnymi korytami, riečnymi chrbtami, piesčitými ostrovmi a ojedinelými vulkanickými kopcami.

Prírodné prostredie a morfológia krajiny odpradávna predurčovali vhodné miesta pre antropogénnu činnosť. Na území Medzibodrožia s rozľahlými mokraďami, kde neustále pretrvávala hrozba záplav, boli vhodným miestom na osídlenie ojedinelé vulkanické kopce a ostrovy naviateho piesku, ktoré prevyšovali pôvodný terén o niekoľko metrov . Na viacerých z nich evidujeme osídlenie od praveku až po obdobie včasného novoveku. Od prelomu 19./20. stor. sa v tejto oblasti systematicky mení reliéf krajiny v dôsledku zriaďovania kameňolomov a početných pieskovní. Viaceré z nich boli založené priamo na archeologických lokalitách ,v dôsledku čoho došlo k poškodeniu, prípadne úplnému zničeniu akýchkoľvek archeologických prameňov. Cieľom vedeckého projektu bola verifikácia, zdokumentovanie a selekcia najviac ohrozených polôh, na ktorých bude v najbližšej budúcnosti nutné realizovať záchranné výskumy na vedecké účely. Prieskumy sme realizovali v katastroch obcí Boľ, Čičarovce, Soľnička, Svätuše, Poľany, Rad, Zatín a v extraviláne miest Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany (obr. 1, 2, 4). Z povrchovej prospekcie niektorých polôh pochádzajú zlomky keramiky a kamenná štiepaná ako aj hladená industria (obr.3).

2. Projekt: Archeologický výskum pohrebiska zo staršej doby železnej v Ždani.

Riešiteľ: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

Obec Ždaňa leží asi 13 km juhovýchodne od Košíc. Skúmaná poloha sa nachádza na východnom okraji obce na miernom svahu pod úpätím Slánskych vrchov (obr. 1). Rozsiahle pohrebisko archeológovia sledujú od roku 2004. Na ploche približne 5000 m² bolo doteraz preskúmaných 55 hrobov. Všetky sú žiarové, ale odlišujú sa úpravou a veľkosťou. V menších hroboch je urna prikrytá miskou uložená do kamenného lôžka (obr. 2). Ako milodar je najčastejšie použitá šálka a v ženských hroboch hlinený praslen. Druhú skupinu tvoria veľké hroby s obdĺžnikovou jamou vyplnenou kameňmi. Najväčšie majú dĺžku až 3 m a zahĺbenie do podložia 1m. Spopolnené pozostatky mŕtvych spolu s ozdobami tela a šiat, ktoré mali počas kremácie na sebe, boli nasypané na dne hrobu vydláždenom plochými kameňmi. V roku 2008 sa preskúmalo 11 hrobov. Z nich tri mali kamennú konštrukciu. Pozoruhodný bol najmä detský hrob 40/08 s bohatou výbavou pozostávajúcou zo strieborných záušníc, železných náramkov, jantárových a sklenených korálikov a štyroch hlinených nádob (obr. 3, 4). V hrobe 41/08 sa našlo šesť železných náramkov položených vedľa urny (obr. 5, 6). Keramika a kovové milodary z hrobov sa v súčasnosti rekonštruujú a konzervujú.

Poznatky nadobudnuté výskumom pohrebiska v Ždani sú významným prínosom pre teoretické bádanie zamerané na kultúrny vývoj východného Slovenska v staršej dobe železnej. Podľa doterajších nálezov je existencia pohrebiska rámcovo datovaná do 6. stor. pred Kr. Unikátna úprava kamenných hrobov nemá v severokarpatskom priestore časovo porovnateľné paralely. Nájdené pamiatky, ku ktorým nachádzame typologicky blízke analógie vo východoeurópskom, juhovýchodoalpskom a západokarpatskom kultúrnom prostredí potvrdzujú, že obyvatelia žijúci v 6. stor. pred Kr. v blízkosti frekventovanej hornádskej cesty, udržiavali priamo alebo sprostredkovane široko rozvetvené kontakty. Objavenie pohrebiska v Ždani patrí na východnom Slovensku za posledné roky bezpochyby k najvýznamnejším nálezom. Plytko pod povrchom ležiace hroby sú ohrozené intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou, preto je nutné venovať nálezisku zvýšenú pozornosť.

V septembri si výskum so záujmom prezreli účastníci X. medzinárodnej konferencie „Popolnicové polia a doba halštatská“, ktorú s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja organizoval v Košiciach v dňoch 16.-19. 9. 2008 Archeologický ústav SAV a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV. Na konferencii sa zúčastnilo 53 archeológov, antropológov a paleobotanikov z Česka, Maďarska a Slovenska.

Autori príspevku: Horváthová Eva/Miroššayová Elena. Kontakt: mirossa@saske.sk

Mapa východného Slovenska s vyznačením skúmaných oblastí na území Horného Medzibodrožia a v jeho okolí. 1 – Boľ; 2 – Čičarovce; 3 – Kráľovský Chlmec; 4 – Poľany; 5 – Rad; 6 – Soľnička; 7 – Svätuše; 8 – Veľké Kapušany; 9 – Zatín.

 

Pohľad na skúmanú plochu.

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.